Numer ogłoszenia: 126257 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 213620 - 2015 data 19.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 765 71 01; 765 71 21, fax. 22 751 27 07.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: