Łomianki: Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - DZ/06/2015
Numer ogłoszenia: 213620 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym , ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie, tel. 22 765 71 01; 765 71 21, faks 22 751 27 07.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym - DZ/06/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku dla SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Zamówienie obejmuje 35 odrębnych pakietów. Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ - specyfikacja asortymentowo-cenowa.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.00.00-8, 33.14.12.00-2, 33.14.16.40-8, 33.14.13.20-9, 33.14.13.00-3, 33.14.13.10-6, 33.14.14.11-4, 33.14.14.20-0, 18.42.43.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 35.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: a) oświadczenie, że zaoferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. Dz. U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) oraz że dokumenty potwierdzające dopuszczenie zostaną przedstawione Zamawiającemu na każde żądanie - dotyczy wyrobów medycznych - na załączniku nr 5 do SIWZ, b) materiały producenta, foldery, opisy, ulotki informacyjne, wyciągi z katalogów itp. dotyczące oferowanych produktów, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w SIWZ (dokumenty te muszą być czytelnie opisane, którego pakietu i pozycji dotyczą), c) oświadczenie wytwórcy elektrody o kompatybilności z diatermiami chirurgicznymi ERBE ICC, VIO - dotyczy pakietu 18. Pozostałe dokumenty: a) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie załączonych do oferty dokumentów rejestrowych - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. b) pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. c) wypełniony formularz ofertowy - zgodny w treści ze wzorem przedstawionym w SIWZ - załącznik nr 2 do SIWZ. d) wypełniony formularz specyfikacji asortymentowo-cenowej - załącznik nr 1 do SIWZ e) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez upoważnionego przez Wykonawców pełnomocnika. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: a) cen jednostkowych brutto wskazanych w ofercie w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku VAT, niż wskazana, jako obowiązująca na dzień składania ofert. Zmiana stawki podatku od towarów i usług następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę podatku od towarów i usług, b) przedłużenia czasu trwania umowy, w ramach poszczególnych pakietów, w przypadku, gdy przed upływem terminu jej obowiązywania nie zostanie wyczerpana wartościowo, c) dostaw asortymentu po cenach niższych (np. w wyniku promocji lub zastosowania korzystnych dla Zamawiającego upustów przez Wykonawcę) niż określone w złożonej ofercie, d) przedmiotowym: tj. zastąpienie produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku: zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową, w tym wygaśnięcia świadectwa rejestracji pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, odpowiadający nazwom chemicznym, dawkom, składzie, a przypadku produktów leczniczych oparty na tych samych substancjach aktywnych za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową, wprowadzenia do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/udoskonalonego produktu, za cenę nie wyższą niż cena produktu objętego umową

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: szpitaldziekanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki - Sekcja zamówień publicznych (budynek główny szpitala - Ip., pok. 102).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2015 godzina 10:00, miejsce: SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki - sekretariat (budynek główny szpitala - IIp.).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie