ogłoszenie o zamówieniu

2011-05-26

Konkurs ofert w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych badań laboratoryjnych dla pacjentów Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Ogłaszający konkurs:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym
ul. M. Konopnickiej 65 , 05-092 Łomianki    
tel./fax (22) 765 71 21, / (22) 751 27 07
www.szpital-dziekanow.waw.pl
e-mail : dzp@szpital-dziekanow.waw.pl
                                                                                                                                                         
OGŁASZA KONKURS OFERT
na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania wysokospecjalistycznych badań laboratoryjnych dla pacjentów Zespołu

Konkurs ofert realizowany jest na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne (Dz. U. Nr 93. poz. 592)

W  konkursie ofert mogą brać udział podmioty wymienione w art. 35 ust. l ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ((Dz. U. z 2007 Nr 14 poz. 89 z późn. zm.), posiadające  uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem konkursu, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz spełniający wymagania udzielającego zamówienia określone w materiałach. Informacyjnych dot. konkursu.

Szczegółowy zakres badań oraz wymagania dot. wykonywania świadczeń objętych konkursem określony jest w Szczegółowych Materiałów Informacyjnych                                                     
Miejsce, z którego odbierany będzie materiał : Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 12 miesięcy z możliwością jej przedłużenia, począwszy od lipca 2011.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Szczegółowe Materiały Informacyjne dotyczące konkursu można odebrać w siedzibie udzielającego zamówienia Ip , pokój 102 w godzinach: 9.00 – 15.00, lub otrzymać e-mailem po złożeniu pisemnego wniosku na adres : dzp@szpital-dziekanow.waw.pl

Oferty należy składać do dnia 15.06.2011r do godz. 10.00 w siedzibie ogłaszającego konkurs:  kancelaria – parter, wejście główne do szpitala/

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.06.2011r o godz. 10.30 w siedzibie ogłaszającego konkurs - pokój 102, I piętro (wejście główne do szpitala)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia.

Udzielający zamówienia  zastrzega sobie prawo odwołania konkursu i przedłużenia terminu składania ofert.


W toku postępowania konkursowego, ale przed terminem złożenia ofert, oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowana skargę oraz protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu.

Osobami uprawnionymi do udzielania informacji dotyczących konkursu są :  mgr Katarzyna Filipowicz – Kierownik laboratorium tel (22) 765 71 70, w sprawach formalnych Anna Sokólska - sekretarz komisji konkursowej oraz Katarzyna Bartelmus  tel, (22) 765 71 21

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy, ul. Marii Konopnickiej 65, 05 - 092 Łomianki | Warszawa 2005-2011 | KMB